WYBOROWA Pure Rye Grain Vodka 750ml – Solly Kramers Parkhurst