MONKEY SHOULDER Malt Scotch Whisky (750ml) – Solly Kramers Parkhurst