MONKEY SHOULDER Malt Scotch Whisky (750ml) - Solly Kramers Parkhurst